A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál

Adatvédelmi Nyilatkozata

A Magyar Tolkien Társaság, úgy is mint a www.tolkien.hu weboldal üzemeltetője, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösképp:

A jelen nyilatkozatban használt alapfogalmakat (személyes adat, hozzájárulás, adatkezelő, adatkezelés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, adattörlés, adatmegsemmisítés, adatfeldolgozás) a 2011. évi CXII. törvény 3. § határozza meg, valamint az 1. melléklet tartalmazza.

Az adatvédelmi nyilatkozatban a „szülőre” vonatkozó hivatkozás mindig magában foglalja a törvényes képviselőt is.

A Magyar Tolkien Társaság adatkezelési gyakorlata

A Magyar Tolkien Társaság kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintettek önkéntesen bocsátanak rendelkezésére. Ezen adatokat (különösképpen az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, életkor, szülő/gondviselő neve és e-mail címe, illetve a tevékenységünkre és programjainkra vonatkozóan megjelölt érdeklődési körök, és a korábbi rendezvényeinken való részvétel ténye) az általunk nyújtott online szolgáltatások biztosítása (és fejlesztése), a programjainkon való részvételhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, a tevékenységünkről és programjainkról e-mailben illetve Facebookon nyújtott tájékoztatás céljából, továbbá a Társaság tagságához kapcsolódó illetve a szervezői feladatokra vonatkozó jelentkezések és hivatalos nyilvántartások vezetésének érdekében valamint az adatkezelési hozzájárulások nyilvántartása miatt tároljuk és kezeljük.

A szülők/gondviselők gyerekek által megadott nevét és e-mail címét kizárólag arra használjuk, hogy tájékoztassuk őket a gyermekük által megadott személyes adatokról, és lehetőséget adjunk számukra, hogy az adatkezelési hozzájárulást megadják, és ennek tényét rögzítsük.

A tevékenységünkről és programjainkról szóló tájékoztatásra vonatkozóan megjelölt érdeklődési körökhöz kapcsolódóan tároljuk és felhasználjuk a kiküldött tájékoztató levelek adatait, illetve a bennük található linkek megnyitására vonatkozó információkat, valamint a korábbi rendezvényeinken való részvétel tényét is, hogy ezzel is pontosíthassuk a további tájékoztatást.

A különböző programok és rendezvények utókövetésének része a résztvevői értékelések, vélemények gyűjtése és kezelése, illetve a regisztráció során megadott adatokhoz való utólagos hozzáférés biztosítása a Tolkien.hu rendezvény regisztrációs profilján keresztül. A korábbi rendezvényekhez megadott személyes adatok az új rendezvényre történő regisztráció során felhasználásra kerülnek, hogy ezzel egyszerűbbé tegyük a jelentkezés folyamatát.

A Magyar Tolkien Társaság személyes adatokat kizárólag csak a fent meghatározott célokból tárol, és adatkezelési gyakorlatunk az adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük az adatkezelést.

A Magyar Tolkien Társaság a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően csak addig tárolja a személyes adatokat, amíg a fent meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az érintett az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A tárolt személyes adatokhoz a Magyar Tolkien Társaság tisztségviselői és munkatársai közül is csak azok férhetnek hozzá, akiknek a fenti célok megvalósítása érdekében ez feltétlenül szükséges. A hozzáférésük mindig csak a célok eléréshez szükséges adatkörre korlátozódik, és arra az időtartamra, amíg az adott tevékenységet végzik.

Tizenhat éven aluliak személyes adatainak gyűjtése esetén minden esetben kérjük a szülő vagy gondviselő külön hozzájárulását a tizenhat éven aluli gyermeke személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben nem kapjuk meg a szülői beleegyezést 30 napon belül, a megadott információkat minden esetben visszaállíthatatlanul töröljük. A szülői beleegyezés kikérésének időtartama alatt a megadott adatok ideiglenes jelleggel szerepelnek az adatbázisunkban, és a szülők hozzájárulásának beszerzésén és feldolgozásán kívül semmilyen formában nem használjuk őket.

A személyes adatokat a Magyar Tolkien Társaság csak akkor továbbítja, valamint a különböző adatkezeléseket csak akkor kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés általános feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat a Magyar Tolkien Társaság semmilyen esetben sem ad át, továbbít, illetve tesz nyilvánossá harmadik személynek, külső szervezetnek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kifejezetten kötelezi.

A Magyar Tolkien Társaság, mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk, ha a személyes adatok továbbítása hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintettek a Magyar Tolkien Társaság által kezelt valamennyi személyes adatukhoz hozzáférnek a Tolkien.hu felhasználói fiókhoz kapcsolódó profilokban: a feliratkozási, a rendezvény jelentkezési és a tagsági/közreműködői felületeken, mindaddig, amíg ezek tárolásának és kezelésének megszüntetését nem kérik.

A fentieken túl az érintett kérelmére a Magyar Tolkien Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában adunk tájékoztatást. 

Az érintettek a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást, valamint személyes adataiknak helyesbítését, illetve teljes törlését az adatkezeles@tolkien.hu címre írt emailben kérhetik. A Tolkien.hu regisztrált felhasználói belépés után adataikat közvetlenül is módosíthatják ezen a linken: http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/feliratkozasok

A személyes adatot minden esetben töröljük, ha tudomásunkra jut, hogy kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatok helyesbítése vagy törlése nem az érintett kérésére történik, az érintettet értesítjük. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel a törlés vagy módosítás az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Fontos számunkra, hogy a gyermekek felelősségteljes módon használják weboldalainkat és szolgáltatásainkat. Ezért a gyermekeket arra kérjük, hogy beszéljék meg szüleikkel, mielőtt személyes adatokat adnának meg. A szülőket pedig arra kérjük, hogy felügyeljék gyermekeik online tevékenységét, például úgy, hogy online szolgáltatóktól és szoftvergyártóktól beszerezhető szülői felügyeleti eszközöket használnak, amelyek segítik a gyermekbarát online környezet kialakítását.

Ezekkel az eszközökkel az is megelőzhető, hogy a gyermekek az interneten szülői beleegyezés nélkül adják meg a nevüket, címüket és egyéb személyes adataikat.

Panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál lehet:

https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

A MAGYAR TOLKIEN TÁRSASÁG ADATAI

Székhely: 1203, BUDAPEST, Török Flóris u. 19. 

E-mail: info@tolkien.hu 

Adószám: 18178209-1-43

Bírósági nyilvántartási szám: 16.Pk.60.909/2002/1

A Tolkien.hu kulturális és közösségi portál aktuális adatai az oldal Impresszumában érhetőek el: https://tolkien.hu/index.php/mtt/kiadvanyok/tolkien-hu/impressum

Hatályba lépés dátuma: 2018.12.13.